Dla Dłużnika

W postępowaniu egzekucyjnym dłużnik to osoba, która ma spełnić określone świadczenie względem wierzyciela. Jest to świadczenie pieniężne, czyli np. zapłata długu lub świadczenie niepieniężne, czyli polegające np. na wydaniu określonych przedmiotów czy nieruchomości. Postępowanie egzekucyjne komornik rozpoczyna na podstawie orzeczenia sądu, ugody zawartej przed sądem czy referendarza sądowego. Tytuł egzekucyjny nosi nazwę tytułu wykonawczego. Na podstawie tytułu wykonawczego i na wniosek wierzyciela komornik jest zobowiązany wykonać wszelkie możliwe czynności, aby doprowadzić do wypełnienia swojego obowiązku.  Trzeba jednak pamiętać, że komornik nie ma prawa badać i sprawdzać zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Oznacza to, że zasadność roszczeń wierzyciela należy do oceny sądu i to tam dłużnik powinien się udać żeby dowiedzieć się, czego dotyczy sprawa, jakiego długu i w jakiej wysokości. Komornik nie posiada takiej wiedzy, jego zadaniem jest jedynie wyegzekwowanie należności na rzecz wierzyciela, którego roszczenie jest stwierdzone tytułem wykonawczym.

W trakcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika należności są ściągane z wynagrodzenia oraz rachunku bankowego dłużnika a także z wszelkich ruchomości do niego należących, nieruchomości czy innych praw majątkowych np. udziałów dłużnika w jakieś spółce. Ponadto zgodnie z art. 770 kodeksu postępowania cywilnego całkowite koszty egzekucji ponosi dłużnik i zostają one doliczone do roszczenia i łącznie są od niego egzekwowane. Jeśli postępowanie trwa bardzo długo a komornik musi podjąć wiele działań i czynności w jego trakcie to koszty całej egzekucji również wzrastają.  Jeśli osoba, przeciwko, której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne dostała taką informację od swojego pracodawcy czy z banku jest zobowiązana w jak najszybszym terminie skontaktować się z komornikiem, aby ustalić wartość roszczenia, kto do niego wzywa i z jakiego tytułu. Informację o stawieniu się u komornika dłużnik otrzyma pocztą lub telefonicznie, jeśli jednak nie będzie mógł stawić się osobiście powinien wysłać listem poleconym do komornika oświadczenie o posiadanym majątku. Oczywiście obowiązkiem dłużnika jest udzielenie informacji o posiadanym majątku zgodnych z prawdą jak również informowanie komornika o każdej zmianie miejsca swojego pobytu trwającego dłużej niż miesiąc. Jeśli dłużnik odmówi udzielenia zeznań, nieświadomie udzieli fałszywych lub nie udzieli informacji o zmianach miejsca pobytu może zostać nałożona odpowiednia grzywna.  

W przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych jest zobowiązany zapłacić całą kwotę na rzecz wierzyciela wraz z kosztami postępowania egzekucyjnego. Można to zrobić przelewem na konto bankowe podając w tytule numer przelewu sygnatury sprawy lub uiścić opłatę w kasie kancelarii. W momencie uregulowania należności następuje wygaśnięcie zobowiązania, postępowanie egzekucyjne ulega zakończeniu a komornik uchyla zajęcie samochodu, nieruchomości czy konta bankowego. Jeżeli natomiast dłużnik nie wpłaci całej kwoty, o którą ubiega się wierzyciel to musi liczyć się z tym, że komornik zastosuje przeciwko niemu cały szereg metod egzekucji, które są zawarte w kodeksie postępowania cywilnego.

Dokumenty dla Dłużnika

Dyspozycja realizacji zajęcia egzekucyjnego
Wniosek o umożliwienie spłaty zadłużenia w ratach
Oświadczenie pracownika - wynagrodzenie
Wykaz majątku

Druk przelewu / wpłaty

Kod QR do przelewu

Zeskanuj kod swoją aplikacją bankową