Michał Berliński
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu

Kancelaria Komornicza nr IX w Radomiu

Zadania Komornika

§ Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach pieniężnych i niepieniężnych oraz innych tytułach wykonawczych przy zastosowaniu określonych środków przymusu.

§ Celem postępowania egzekucyjnego nie jest ponowne merytoryczne rozstrzygnięcie sporu, lecz jedynie wykonanie tytułu wykonawczego. Komornik nie ma zatem wpływu na treść wyroku, ale to od komornika zależy szybkość i jakość jego realizacji.

§ Jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.

§ Organ komorniczy dąży do wyegzekwowania z majątku dłużnika należności dla wierzyciela, a w postępowaniu egzekucyjnym kieruje się zasadami sprawności i skuteczności.

§ Kancelaria komornicza działa na wniosek i rzecz wierzyciela,

§ Nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

Rewir

Rewirem Kancelarii Komornika Sądowego Michała Berlińskiego jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Radomiu:
W obrębie wskazanych poniżej miast i gmin Komornik Sądowy Michał Berliński jest komornikiem właściwym do prowadzenia egzekucji ze wszystkich sposobów, tj.:

 • z ruchomości,
 • z wynagrodzenia za pracę,
 • ze świadczeń emerytalno-rentowych,
 • z rachunków bankowych,
 • z innych wierzytelności i innych praw majątkowych,
 • z nieruchomości.
Miasto:
Radom
Gminy:

Bartodzieje, Brody, Dąbrowa Jastrzębska, Dąbrowa Kozłowska, Goryń, Kolonia, Lesiów, Kozłów, Lesiów, Lewaszówka, Mąkosy Nowe, Mąkosy Stare, Olszowa, Owadów, Wojciechów, Wola Goryńska, Wola Owadowska, Wolska Dąbrowa,Wólka Lesiowska.

Bierwce, Bierwiecka Wola, Boża Wola, Czarny Ług, Górna Wola, Gutów, Narty, Janki, Jankowice, Jedlanka, Jeziorno, Kamińsk, Klwatka Szlachecka, Klwaty, Kruszyna, Lisów, Ludwików, Mokrosęk, Nowa Wola, Nowe Zawady, Piaseczno, Piastów, Płasków, Romanów, Stare Zawady, Urbanów, Wielogóra, Wierzchowiny, Wola Gutowska, Wsola.

Aleksandrów, Antoniówka, Cudnów, Dawidów, Groszowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Gzowice, Lasowice, Maryno, Myśliszewice, Natolin, Piotrowice, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Siczki, Słupica, Sadków Górki, Sadków, Wrzosów.

Augustów, Bardzice, Dąbrówka Zabłotnia, Grabina, Huta Mazowszańska, Kończyce-Kolonia, Kosów, Kotarwice, Ludwinów, Maliszów, Mazowszany, Młodocin Mniejszy, Parznice, Romanów, Rożki, Ruda Mała, Trablice, Zenonów.

Dęba, Domaniów, Glinice, Goszczewice, Jabłonna, Kaszewska Wola, Krzyszkowice, Maksymilianów, Młódnice, Oblas, Ostrołęka, Podgajek, Posada, Potkanna, Słowików, Stefanów, Studzienice, Sukowska Wola, Suków, Wola Wrzeszczowska, Wólka Domaniowska, Wrzeszczów, Wrzos, Wygnanów, Żerdź.

Anielin, Antoniów, Bogusławice, Bujak, Chomentów Puszcz, Chomentów Socha, Chomentów Szczygieł, Dzierzkówek Nowy, Dzierzkówek Stary, Edwardów, Grabina, Gębarzów, Gębarzów Kolonia, Huta Skaryszewska, Janów, Kazimierówka, Kobylany, Kłonowiec Koracz, Kłonowiec Kurek, Makowiec, Maków, Miasteczko, Modrzejowice, Niwa Odechowska, Nowy Maków, Odechowiec, Odechów, Podsuliszka, Sołtyków, Tomaszów, Wilczna, Wymysłów, Wólka Twarogowa, Zalesie.

Bielicha, Cerekiew, Dąbrówka Nagórna, Dąbrówka Podłężna, Golędzin, Gulin, Gulinek, Janiszew, Jaszowice, Legęzów, Marianowice, Milejowice, Mleczków, Natalin, Nieczatów, Kolonia Piaski, Taczów, Wacyn, Zakrzew Kolonia, Zakrzewska Wola, Zatopolice.

Michał Berliński, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu, Kancelaria Komornicza nr IX w Radomiu, Radom
Prawo wyboru komornika

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Michał Berliński stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 z późn.zm.) jest uprawniony do prowadzenia postępowań egzekucyjnych na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości.
Komornik Sądowy Michał Berliński jest zatem uprawniony do przyjmowania spraw na obszarze właściwości następujących Sądów Okręgowych oraz podległych im Sądów Rejonowych:

 • Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
 • Sąd Rejonowy w Chełmie
 • Sąd Rejonowy w Kraśniku
 • Sąd Rejonowy w Lubartowie
 • Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
 • Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
 • Sąd Rejonowy w Łukowie
 • Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim
 • Sąd Rejonowy w Puławach
 • Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
 • Sąd Rejonowy w Rykach
 • Sąd Rejonowy we Włodawie
 • Sąd Rejonowy w Grójcu
 • Sąd Rejonowy w Zwoleniu
 • Sąd Rejonowy w Kozienicach
 • Sąd Rejonowy w Lipsku
 • Sąd Rejonowy w Przysusze
 • Sąd Rejonowy w Radomiu
 • Sąd Rejonowy w Szydłowcu
 • Sąd Rejonowy w Garwolinie
 • Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
 • Sąd Rejonowy w Siedlcach
 • Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
 • Sąd Rejonowy w Węgrowie 
 • Sąd Rejonowy w Biłgoraju
 • Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
 • Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim
 • Sąd Rejonowy w Krasnymstawie
 • Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim
 • Sąd Rejonowy w Zamościu
Michał Berliński, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu, Kancelaria Komornicza nr IX w Radomiu, Radom

Dla Wierzyciela

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Michał Berliński informuje, iż w celu wszczęcia egzekucji należy złożyć wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 kodeksu postępowania cywilnego.

Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego w Radomiu, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać również formułę: „Wierzyciel korzysta z prawa wyboru komornika na podstawie art.10 pkt. 3 Ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych.”

W celu przyśpieszenia postępowania egzekucyjnego wierzyciel powinien wskazać jak najwięcej identyfikatorów (numer pesel, nip, regon) dłużnika oraz informacji mogących przyczynić się do skutecznego przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego z podaniem aktualnego adresu zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, czy siedziby dłużnika. Jeśli wniosek składa osoba reprezentująca wierzyciela (pełnomocnik), do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo i w przypadku spółek prawa handlowego odpis KRS.

W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuje wiedzą o majątku dłużnika, może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku.

Przedmiotowe dokumenty do pobrania znajdują się na stronie komornika.

Wnioski egzekucyjne i oświadczenia można złożyć osobiście, bądź korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego (listem poleconym). W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z kancelarią.

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego
Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych
Wniosek o sporządzenie protokołu stanu faktycznego
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Skarga na czynności komornika
Wniosek o doręczenie korespondencji
Wniosek o spis inwentarza po zmarłym

Dokumenty dla Dłużnika

Dyspozycja realizacji zajęcia egzekucyjnego
Wniosek o umożliwienie spłaty zadłużenia w ratach
Oświadczenie pracownika - wynagrodzenie
Wykaz majątku

Druk przelewu / wpłaty

Kod QR do przelewu

Zeskanuj kod swoją aplikacją bankową

Narzędzia Kancelarii

Kancelaria korzysta z najnowszych systemów teleinformatyczny oraz stale aktualizowanego i ulepszanego oprogramowania. Zgodnie z treścią art. 761 kpc komornik może zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

Kontakt

Michał Berliński
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu

Kancelaria Komornicza nr IX w Radomiu

Formularz kontaktowy