Dla Wierzyciela

W postępowaniu egzekucyjnym wierzyciel to osoba, która ma roszczenia względem dłużnika i na rzecz, której odbywa się egzekucja. Podstawą do tego, aby żądać spełnienia świadczeń od dłużnika, czyli np. zapłaty długu lub wydania nieruchomości lub innej rzeczy ruchomej jest orzeczenie sądu w postaci tytułu egzekucyjnego. Aby rozpocząć postępowanie egzekucyjne przez komornika, wierzyciel musi  złożyć oryginał tytułu wykonawczego, którym może być orzeczenie referendarza sądowego, sądu lub ugoda zawarta przed sądem oraz wniosek o rozpoczęcie egzekucji. Dokumenty te można przesłać drogą pocztową, wysłać elektronicznie z podpisem kwalifikowanym lub osobiście złożyć w kancelarii komornika. Należy pamiętać, aby wniosek o rozpoczęcie egzekucji zawierał wszelkie niezbędne dane jak: data, miejsce sporządzenia, adres zamieszkania wierzyciela, telefon adres e-mail a także dane komornika, do którego kierujemy wniosek. Wniosek o wszczęcie egzekucji należy napisać czytelnie, podpisać oraz wskazać dane dłużnika: jego imię, nazwisko, adres zamieszkania.

Wierzyciel powinien również określić sposób w jaki chce otrzymać należne mu pieniądze czy ma to być przelew czy przekaz pieniężny oraz podać numer rachunku bankowego, co znacznie ułatwi przekazanie środków. Warto zaznaczyć czy ma to być kwota zawierająca odsetki oraz koszty procesu jednak nie może być ona wyższa niż ta zasądzona przez sąd. Wierzyciel określa również kwotę należności, która ma być egzekwowana od dłużnika oraz może wskazać sposoby jej egzekucji, choć od 8 września 2016 r. nie ma obowiązku wskazywania ich we wniosku egzekucyjnym. Wniosek sam w sobie sprawia, że postępowanie będzie prowadzone według wszystkich możliwych sposobów egzekucji czy to z ruchomości, czy wynagrodzenia czy innych wierzytelności. Ważne, aby wierzyciel zaznaczył, z których elementów majątku dłużnika ma być przeprowadzona egzekucja przez komornika. Jedynym wyjątkiem jest egzekucja z nieruchomości.

W sytuacji, gdy wierzyciel nie posiada informacji o majątku dłużnika może zlecić ustalenie tych informacji komornikowi w trybie art. 8012 kodeksu postępowania cywilnego. W ramach zlecenia komornik może skierować odpowiednie wnioski z prośbą o udostępnienie danych do oddziału ZUS – tam otrzyma informacje na temat miejsca pracy, renty, emerytury lub działalności gospodarczej dłużnika oraz do oddziału skarbowego. Poza tym ustali, w jakim banku dłużnik posiada konto bankowe oraz czy jest właścicielem nieruchomości bądź samochodu. Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego w Radomiu wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać również formułę: “Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Michała Berlińskiego na podstawie art.10 pkt. 3 Ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych.Komornik prowadzący egzekucję należności pieniężnych nie pobiera właściwie żadnych opłat od wierzyciela gdyż kosztami całego postępowania obciążony jest zawsze dłużnik. Jedynym wyjątkiem jest pobranie zaliczek na opłaty w urzędach w celu ustalenia majątku dłużnika, jednak i one są w pierwszej kolejności zwracane z kwoty wyegzekwowanej przez komornika od dłużnika.

Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania znajdują się poniżej.

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego
Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych
Wniosek o sporządzenie protokołu stanu faktycznego
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Skarga na czynności komornika
Wniosek o doręczenie korespondencji